T.C.

SOLHAN KAYMAKAMLIĞI


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURADA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Yurt Dışı Bakım Belgesi

1- Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu

15 Dakika

2

Apostil Tastik Şerhi

1- İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ile noter tasdikli belgeler.

15 Dakika

3

Tüketici Sorunları Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

2- Fatura

3- Satış Fişi

4- Garanti Belgesi veya sözleşme.

Asgari 30 gün

Yasal Süre 3 ay

4

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri.

1- Dilekçe

30 Gün

5

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1- Dilekçe

15 Gün

6

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi Müracaatı

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi (1 adet)

4- Esnaf Sicil Numarasını Gösterir Belge Fotokopisi (1adet)

5- Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

6- Sabit Statik IP Numara Belgesi Fotokopisi (1 adet)

7- İzin Belgesi Formu (Bilgilerin Tam Doğru Olarak Doldurulması)

8- Sorumlu Müdür Tayin Edilmiş ise Belgenin Sureti (1 adet)

15 Gün

7

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1- Şikayet Dilekçesi

(Dilekçede Şikayetçinin Adı, Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası ile şikayet edilen memurun Adı Soyadı ve Çalıştığı Kurum

30+15 Gün

8

Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

1- İtiraz Dilekçesi

2- Disiplin Cezası Kararı

3- Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi

30 Gün

9

Belediye Sınırları İle İlgili İşlemler

1- Başvuru Dilekçesi

2- Beldelerde Belediye Meclis Kararı ve Krokisi

30 Gün

10

Köy sınırları İle İlgili İşlemler

1- Başvuru Dilekçesi

2- Köylerde İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi

30 Gün

11

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi

1- Başvuru Dilekçesi

(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Başvuranın Adı Soyadı Şikayet Edilenin Adı Soyadı ve Adresi, Şikayete Konu Taşınmazın yeri)

15 Gün

12

Dosya Karar Örneği Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 Gün

13

Köy Muhtarlığının Bankadan Para Çekme Müracaatı

1- Dilekçe

2- Bulunduğu Yıl İçerisinde Muhtarın Para Çekebilmesi için Alınmış Köy Kararı

15 Dakika

14

Muhtar İzin Müracaatları

1- İmzalı ve mühürlü izin talep dilekçesi

(İzne ayrılan muhtara vekaleten 1.azası vekalet edecektir.

15 Dakika

15

Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemi.

1- Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin Seri Numaralarının Bulunduğu Köy Muhtarlığı Adına Kesilmiş Faturası.

(Tahsilat Makbuzu. Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin her sayfasının ortası muhtarlık mührü ile mühürlenecek, ihbarnameye sayfa sayıları verilecektir.)

15 Dakika

16

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı.

1- Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe

2- Çalındı ise Kolluk Kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.

3- Mühür Beratı

4- Resmi Mühür Yönetmeliği'nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70,00 TL. Mühür bedeli dekontu.

5- Mühür örneği

1 Ay

17

 

Köy Bütçeleri
 

1- Bütçe (2 Nüsha)

1 Hafta

18

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

1- Başvuru Formu.

15 Gün

En fazla 30 Gün

19

Resmi İlan

1- Talep Yazısı

2- İlan Metni

15 dakika

20

İnsan Hakları

1- Başvuru Formu

15 Gün

21BİMER


 

1- Başvuru Dilekçesi

15 Gün

224341 sayılı Muhtaç Er ve Erbaş Ailesi Muhtaçlık Kararı1- Askerlik Şube Başkanlığından Asker Olduğuna Dair Belge

2- Başvuran Kişinin Başvuru Dilekçesi

7 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim : Ömer Özcan AYDIN

Unvan : Yazı İşleri Müdürü V.

Adres : Solhan Kaymakamlığı

Telefon : 0426 711 20 02

Faks : 0426 711 23 46

E-Posta : solhan@icisleri.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık

İsim : Fatih OKUMUŞ

Unvan : Kaymakam

Adres : Solhan Kaymakamlığı

Telefon : 0426 711 20 02

Faks : 0426 711 23 46

E-Posta : solhan@icisleri.gov.tr

FOTOĞRAF GALERİSİ