İHALE İLANI
 
T.C.
SOLHAN KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 Bingöl İli Solhan İlçesi Mutluca Köyü Köprü  Yapım İşi, 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulü ve gerektiğinde pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 İdarenin
a)-Adresi                      : Solhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  
                                      Halimepınar Mah. Ebubekir Efendi Caddesi Hükümet Konağı Kat:2/ SOLHAN
b)-Telefon ve Faks No  :  (0426) 711 20 02   (0426) 711 23 46
c)- E-mail adresi             :  www.solhan.gov.tr 
 
1-İhale Konusu Yapım İşinin:
  1. İşin adı                 : Bingöl İli Solhan İlçesi Mutluca Köyü Köprü  Yapım İşi,
  2. Niteliği Türü ve Miktarı: Mutluca Köyü köprüsünün yapılacak  işler pursantaj ve mahal listesinde belirtilmiştir.
  3. Yapılacağı Yer: Solhan İlçesi Mutluca Köyü.
           d) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş ) gün içinde                                          yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
           e) İşin Süresi: Yer teslim tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  
2-Yapım işi (İhale)’ nin:
a) Yapılacağı Yer  : Solhan Kaymakamlık Makam Odası
a-)Tarihi  ve saati  : 07.09.2018  -  15:00’da
3.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
      3.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
3.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti).
3.1.1.3 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. “hükmü gereğince verilecek taahhütname, işin alt yükleniciye yaptırılamayacağı taahhüt edilecektir.”
3.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge, (dosyada olmaması, ihale dışı bırakılma nedenidir, haricen sunulamaz.)
3.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
3.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.
3.1.7.1 K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1.fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d),(e) bentleri ve aynı maddenin 2.fıkrasında sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname ayrı-ayrı istenecektir.
3.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda;  KHGB İhale Yönetmeliği 15. madde gereğince birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından iş ortaklığı suretiyle idaremize bu iş için teklif verilebilir. Bu halde firmalardan 3 adet belge ayrı-ayrı istenir.
            a) İş Ortaklığı Belgesi,
            b) Pilot ortağı gösterir belge,
            c) KHGB’ne karşı her firmanın müşterek ve müteselsil kefaletini gösterir belgesi ile birlikte ayrı-ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
3.1.8.1 İhaleye katılacak olan firmaların iş mahallini ihaleden önce gördüğüne dair “Firma taahhüdü belgesi” ve “Yer Görme Belgesi” istenecek, bu belgenin sunulmaması durumunda, istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
 
3.1.9. İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
3.1.9.1 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.1.9.2 Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu.
      3.2. Mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
3.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %30 oranında gerçekleştirdiği veya %30 ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerde % 30 oranından az olmamak üzere bir sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyimi tutarını sağlaması zorunludur.  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, belge sunabilirler.
3.3-Bu ihalede benzer iş olarak;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  A/I ve A/V Grubu İşler Benzer İşlere denk sayılacak, Benzer İş olarak kabul edilecektir. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.
3.3.1 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
3.3.2. İnşaat: Mimar veya İnşaat Mühendisliği.
3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
           Adet:    Adı-Cinsi                                                                                                        :
            1          Ekskavatör (210 HP 2003 model üstü   Kendi malı veya taahhüt.
            1          Vibratör (2.5 HP)                                 Kendi malı veya taahhüt.
            1          Motopomp (20 PS)                               Kendi malı veya taahhüt.
            1          Su Tankı 5 ton                                     Kendi malı veya taahhüt.
      İstekli firma iş süresi boyunca işin başında bulunduracaktır. İstenilen tüm araçlar 7(Yedi) yaşından büyük
olmayacaktır. Buna ilişkin taahhüt edecek olup, İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecektir.
3.5.  Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Adet     Pozisyonu                    Mesleki Unvanı                                   Mesleki Özellikler                    :
            1          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi                     5 yıl deneyimli
            1          Saha Mühendisi                       İnşaat Mühendisi veya             En 2 yıl deneyimli
                                                           İnşaat Teknikeri

        İstekli işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt edecektir. İş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.
3.6. İhaleye  sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
4. İhale Dokümanı ve Temin edileceği Yer:
5.İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Solhan Şubesi nezdinde bulunan 0499-27264248-5001 nolu vadesiz hesabına 3.000,00TL(Üçbintürklirası) yatırılarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 06.09.2018 tarihi saat 17.00’dan önce doküman almaları gerekmektedir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır.
 6. Teklifler :       
6.1. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.  
6.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 (Yüz) takvim günü olmalıdır.
6.3.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Solhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Halimepınar Mah. Ebubekir Efendi cad. Hükümet Konağı Kat: 1 SOLHAN/BİNGÖL Birlik Bürosu adresine elden teslim edilecektir.
7. Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Solhan Şubesi 0499-27264248-5003 nolu vadesiz hesaba yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih 06.12.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
8.Diğer Hususlar :
a) İhale Karar Onay süresi ihale yetkilisinin karar tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü olacaktır. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.
b)Kesinleşen ihale kararının istekliye elden yazılı olarak tebliğ edilmesi halinde aynı gün, tebliğin postaya verilmesi halinde takip eden  yedinci gün tebliğ tarihi sayılacaktır.
c) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadığı takdirde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.
ç) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
d) Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir. 
e) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
f) Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
g)İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
h)İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
ı) Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Solhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
i) Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
j)İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
k) İhale komisyonu  gerek gördüğü takdirde,  teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.    
l)İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
m) İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
n) Hakedişler, ödeme şekli sözleşmede belirtilecek şekilde ödenecektir. Hak ediş yapım esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.   
o) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
ö) Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları Birlik adına irad kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır. 
p) İlanda belirtilmeyen hususlar idari şartnamede ya da sözleşmede belirtilmiştir.  Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlarda belirtilen hükümler esas alınabilir. Buna ilişkin ihale komisyonun alacağı kararlara göre hareket edilecektir.
r) Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak Birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 55.madde hükümleri uygulanır.
s) İhale Komisyonu pazarlığa gerek duyduğu takdirde iştirakçilerden pazarlık teklifi yazılı veya sözlü olarak alınacaktır. Pazarlık esnasında verilen tekliflerden en düşük ve ekonomik olanı geçerli sayılacaktır.
İş bu ilan 8 (Sekiz) Maddeden oluşmaktadır. 31.08.2018
 
KEYFİYET İLAN OLUNUR.        
                                        
  Fatih OKUMUŞ
                                                                                                                                   Kaymakam 
                                                                                                                                  Birlik Başkanı
FOTOĞRAF GALERİSİ