İ L A N
 
T.C.
SOLHAN KAYMAKAMLIĞI
Solhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
               Bingöl İli Solhan İlçesi Yenibaşak Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 
 
1 – İşin adı, adresi, türü ve miktarına ilişkin bilgileri:
a) Adı                       : Solhan Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
b) Adresi                  : Hükümet Konağı Kat 2 SOLHAN
            c) Telefon numarası : 0426 711 20 02
            ç) Faks numarası      : 0426 711 23 46
2. İhale konusu işin;
            a) Adı  : Bingöl İli Solhan İlçesi Yenibaşak Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi.
            b) Miktarı (fiziki) ve türü: Bir köye kanalizasyon İnşaatı yapım işi. Pursantaj cetvellerindeki işlerin %100 yapım işi
             c) Yapılacağı yer: Bingöl İli Solhan İlçesi Yenibaşak Köyü.
3.İhale Konusu İşin Başlama ve Bitirme Tarihi.
            a-İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
            b)- İşin Süresi       : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür.
4. İhalenin:
           a) Tarihi ve Saati                          : 02.08.2017-15:00’da          
           b) Tekliflerin Verileceği Yer: Solhan İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu.
          c) Tekliflerin Verileceği Tarih: İşe ait isteklilerin sunacağı ihaleye ait teklif dosyaları ihale günü ihale saatine kadar Solhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Birlik İhale komisyon odasındaki görevliye elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra ve ayrıca İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale teklif dosyaları kabul edilmeyecektir.
5.İşe ait her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.
6.İhale komisyonunca alınan ihale kararı, en az beş gün içersinde ihale yetkilisince onaylanacak veya iptal edilecektir.
7-İşe ait geçici teminat isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda vereceklerdir.
8-İşe ait kesin teminat miktarı sözleşme bedelinin % 6 oranında olacaktır.
9-İdare, ihale saatinden önce bütün teklifleri reddederek ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir. İştirakçi firmalar (İhale) iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
10-İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilecektir. İhalenin iptalinden dolayı idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İsteklilerce ihale dokümanında açıklama isteği, KHGB Başkanlığı’na verilecek dilekçe ile yapılabilir. Açıklama usulü, istekliye yazılı cevap verme suretiyledir.
11- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a)- Dış Teklif Zarfı içinde:
11.1.1 -  Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi yazılı beyan olarak sunulacaktır.
11.1.2 -   Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
12.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
11.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
11.1.3 -  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
11.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
11.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
11.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1.fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d),(e) bentleri ve aynı maddenin 2.fıkrasında sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname ayrı-ayrı istenecektir.
11.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
11.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
11.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. “ hükmü gereğince verilecek taahhütname, işin alt yükleniciye yaptırılamayacağı taahhüt edilecektir.”
11.1.8. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
11.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, (İş ortaklığı olması halinde iş deneyim belgesi pilot ortak için istenilen iş deneyimi %80’i, diğer ortağın iş deneyim belgesi en az %20 ‘sini karşılayacaktır.)
11.1.10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin ve iştirakçi firma sahibinin ayrı-ayrı noter tasdikli imza beyannameleri,
11.1.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
12.1.1. KHGB İhale Yönetmeliği 15. madde gereğince birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından iş ortaklığı suretiyle idaremize bu iş için teklif verilebilir. Bu halde her bir ortağı tarafından firmalardan (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı-ayrı sunulması zorunludur.
            a)İş Ortaklığı Belgesi,
            b)Pilot ortağı gösterir belge,
            c)KHGB’ne karşı her firmanın müşterek ve müteselsil kefaletini gösterir belge.
12.1.2. İş Ortaklıklarında, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen tüm belgeler ayrı-ayrı istenir.
12.1.3. İhaleye şirketler birliği( Konsorsiyum) olarak teklif verilemez.
12.1.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
12.1.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
13.1.1. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
13.1.2. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %30 oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerde %30 oranında sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
13.1.3. İsteklinin Organizasyon Yapılması ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:.
İstekli firma bu iş için:
       1 adet inşaat mühendisi,
        1 adet Topograf işin başında bulundurmayı taahhüt edecektir. İş üzerinde kalan yüklenici firma sözleşme sırasında noter tasdikli taahhütname sunacaktır.
13.1.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli bu işte çalıştırmak üzere yapı araçları ile birlikte,
Adet    Makine Cinsi                 
1                      Ekskavatör                 
1                      Lastik tekerlekli kazıcı (JSB)
1                      Damperli Kamyon     
 iştirakçi firma yapı araçları taahhüdünü verecektir. İsteklinin kendi malı tesis, makine teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için iş üzerinde kalan yüklenici firma sözleşme sırasında noter tasdikli taahhütname sunacaktır.
14. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:
14.1. Bu ihalede Benzer İş Olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan A/IV Grubu İşler Benzer İşler kabul edilecektir.
14.1.1. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.
14.1.2. İhaleye katılacak olan firmalardan, “Firma taahhüdü belgesi” ve “Yer Görme Belgesi” istenecek, bu belgenin sunulmaması durumunda istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
14.1.3. İstenilen belgelerin fotokopi olması halinde belgeler kabul edilmeyecektir.
14.1.4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
15. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
15.1. İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Solhan Şubesi Nezdinde bulunan 27264248-5001 nolu vadesiz hesabına 2.000,00 TL (İkibintürklirası) yatırılarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 01.08.2017 tarihi saat 17.00’dan önce doküman almaları gerekmektedir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır.
16- İşe ait isteklilerin sunacağı ihaleye ait teklif dosyaları ihale günü ihale saatine kadar Solhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Birlik İhale komisyon odasındaki görevliye elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra ve ayrıca İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale teklif dosyaları kabul edilmeyecektir.
17- İsteki, teklif ettikleri bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubunu sunacaklardır. Geçici teminatı nakit yatırmak isteyenler Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin T.C. Ziraat Bankası Solhan Şubesi nezdindeki 0499-27264248-5003 nolu vadesiz hesaba yatırabilirler. Teminat Mektubu verenler teminat süreleri 365 Takvim günü geçerli olmalıdır. Geçici teminat dış teklif zarfı içinde verilmek zorundadır. İç teklif zarfı içerisinde olması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.
18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olmalıdır.
19- 2. İç Teklif Zarfı İçinde; istekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verilecektir. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır. Ayrıca Dış Teklif Zarfı içinde verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3 ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve pazarlığa dahil edilmeyecektir.   Teklif mektubu, KHGB İhale Yönetmeliği’nin 28.maddesi hükmü uygun olmaz ise, istekli ihale dışı bırakılır.
11- İhale Komisyonu pazarlığa gerek duyduğu takdirde iştirakçilerden pazarlık teklifi yazılı olarak alınacaktır. Bu durumda yazılı teklif vermeyenlerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Pazarlık esnasında verilen tekliflerden en düşük ve ekonomik olanı geçerli sayılacaktır.
12- İhale Komisyonuna Verilen teklifler  hiçbir şekilde ihaleden önce geri verilmeyecektir.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Her iki teklif zarfı, imzalı, kaşeli, kapalı ve usulüne uygun olarak tanzim edilecektir. Belge fotokopisi ve renkli fotokopi kabul edilemez.
DİĞER HUSUSLAR:
15- İdare, ihale saatinden önce bütün teklifleri reddederek ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir. İştirakçi firmalar (İhale) iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
16- Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Solhan ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliği kapsamında olup, 4734 – 4735 sayılı kanunlara ve 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.     
 17- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde,  Açık İhaleyi müteakip pazarlık usulüne göre pazarlık yapabilecektir.
18- İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalâsyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
19- İşe ait ödenek Bakanlıkça/Valilikçe Birlik Hesabına aktarılması halinde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde Yükleniciler idareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.    
 20- İlanda belirtilmeyen hususlar idari şartnamede ya da sözleşmede belirtilmiştir.  Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda Birlik Encümeninin alacağı karar doğrultusunda hareket edilecektir.
 
İş bu ilan 20 (Yirmi) maddeden oluşmaktadır.
 
KEYFİYET İLAN OLUNUR.    25.07.2017
 
 
                                                                                                                       Fatih OKUMUŞ
                                                                                                                          Kaymakam
                                                                                                                       KHGB Başkanı
 
FOTOĞRAF GALERİSİ