İLÇE ETİK KOMİSYONU KURUL ÜYELERİ

 

GÖREVİADI SOYADI GÖREVİ/UNVANI İLETİŞİMBAŞKAN Fatih OKUMUŞ Kaymakam 0(426) 711 20 02


ÜYE Ömer Özcan AYDIN İlçe Yazı İşleri Müdürü V. 0(426) 711 20 02


ÜYE Cahit ÇABADAK İlçe Özel İdare Müdürü0(426) 711 20 02


ÜYE Mehmet BAYMAZ İlçe Nüfus Müdürü0(426) 711 20 02

 İlçe Etik Komisyonu, Kaymakamlık Makamının 13/05/2016 tarih ve 712 sayılı Onayı ile yeniden düzenlenmiştir.


Söz konusu komisyon 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır.

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5176 sayılı Kanun'un 7'inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan 'Kamu Görevleri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin' 29'uncu maddesinde, 'Kurum ve kuruluşlarda, Etik kültürünü yerleştirilmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri üç ay içinde kurula bildirilir. Etik Komisyonu kurul ile işbirliği içinde çalışılır.' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Solhan Kaymakamlığı İlçe Etik Komisyonu, kamuda etik kültürünü geliştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini arttırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek amacı ile kurulmuştur.İlçe Etik Kurulu Komisyonunun temel görevleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 

-Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek
 

-Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

-Gerektiğinde mal bildirimlerini inceleme yetkisine de sahiptir.
 

-Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ