DERNEK KURULUŞU

Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

GEREKLİ BELGELER

 1. Dernek kuruluş bildirimi,
 2. Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
 3. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 4. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 5. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 6. Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 7. Derneğin yerleşim yerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

ŞUBE KURULUŞU

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimlerdir.

Dernekler tüzüklerinde belirtmek şartıyla şube açabilirler. Şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler, şubenin yerleşim yerinin bulunduğu yerin mülkî idare amirliğine verilir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Şube kuruluş bildirimi,
 2. Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 3. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 4. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 5. Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 6. Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi,
 7. Şubenin yerleşim yerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde bulunması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

LOKAL AÇMA

Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Derneklerin lokal açabilmesi için en az 1 yıl faaliyette bulunması şarttır.

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 2. Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 3. Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görü- nen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 4. Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için yetkili merciden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

Bilgi İçin :http://www.dernekler.gov.tr/media/templates/dernekler/images/folder/vsh.pdf


2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN :

01. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.
02. Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.
03. Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;
a) Açık kimlikleri,
b) Meslekleri,
c) İkametgâhları,
d) Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
e) Nüfus cüzdan örneği,
f) Adli sicil kaydı,
g) Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
h) Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)
04. Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.

TİYATRO, KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.

FOTOĞRAF GALERİSİ