T.C
SOLHAN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
 
KURBAN KOMİSYON TOPLANTISI
 
İlgi : a) 03.08.2016 tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016 yılı Kurban
            Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.
        b) Solhan Kaymakamlığı’nın 26/08/2016 tarih ve 49432416/020-....... sayılı onayı.
 
           İlgi (b) onay gereği oluşturulan Kurban komisyonu, vatandaşlarımızın kurban ibadetini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, .…/08/2016 tarihinde Solhan Kaymakamı Fatih OKUMUŞ başkanlığında toplanarak; söz konusu kurban kesim işlerini düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, kurban kesim günlerinde ortaya çıkabilecek bazı aksaklıkların anında giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması amacıyla aşağıdaki kararlar alınarak görev bölümü yapılmıştır.  
 
1- Belediye Başkanlığı Tarafından Yapılacak Görevler
 
a)Kurban kesim yerlerini ve kurban satış yerlerini düzene koymak.
Kurban Kesim Yerleri:
1-İlçe Mezbahanesi  (Yeni Mahalle)
b)Kurban kesim neticesinde meydana gelecek her türlü atıkların temizlenmesini sağlamak,
c)Kurban Kesim yerlerinde resmi veya özel çalışan hekim bulundurmak.
d)Uygun olmayan yerlerde kurban kesimini engellemek,
e)Kurban kesim yerlerinin genel temizliğini günlük olarak yapmak,
f)Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanmasını sağlamak.
g)Kurban kesim tedbirleri ile ilgili gerekli duyuruları yapmak
h)Kurban kesim yerlerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını (su, tuvalet)  karşılayacak tedbirler almak.
i)Belirlenen yerler dışında hayvan kesimini engellemek için gerekli kontrolleri ve aykırı hareket edenler hakkında kanuni işlemleri yapmak.
j)Kesimler tamamlandıktan sonra kurban kesim yerlerinin nihai temizliğini yapıp dezenfekte işlerini tamamlamak.
 
     2-  İlçe  Müftülüğü Tarafından yapılacak Görevler
 
a) Kurban Hizmetleri Komisyonunun sekretaryasını yürütmek
        b) Kurban olarak kesilecek hayvanların dini şartlara uygun olup olmadığını kontrol
             etmek
c)  Kurban olarak kesilecek hayvanların dini kaide ve kurallara uygun olarak kesilmesini
     sağlamak ve kontrol etmek.
d)  Kurban kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi bulundurmak
  e)  Kurban kesimi esnasında ve kurban kesim yerleri ile ilgili temizlik, sağlık, ve hijyen
             şartlarının aynı zamanda dini bir görev olduğunu vaaz ve hutbeler yoluyla halka               
             duyurmak.
 
     3- İlçe Tarım Müdürlüğü Tarafından Yapılacak Görevler
 
      a)   Kurban olarak kesilecek hayvanların Menşe Şahadetnamesini, Veteriner Sağlık
            Raporunu, Büyükbaş hayvanların pasaport(Kimlik )kontrollerini yapmak,
      b)   Mezbahane, Et Balık Kurumu ve bunların dışında kesilen hayvanların etlerinin
            kontrolünü sağlamak.
      c)  Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde veteriner hekim             
            bulundurmak.
      d)  Kurbanlık Hayvanların kesim yerlerine sevk edilmeden önce kontrolü yapılarak,
            sadece sağlıklı hayvanların sevkini sağlamak
      e)  Hayvanların kulak küpelerinin toplayarak veri tabanından düşürülmesini sağlamak.
      f)   Gebe Hayvanların kurban olarak kesilmemesi hususunda gerekli tedbirleri almak.
      g)  Kurbanlık hayvanlar arsında salgın hastalıkların yayılmaması için gerekli kontrolleri
            yapmak
 
      4-   Sağlık Gurup Başkanlığı  tarafında Yapılacak Görevler
 
       a)  Kurban kesim yerlerinin sağlığa uygun olup olamadığını denetlemek
       b)  Kurban kesecek görevlilerin sağlık raporlarını veya Portör muayenelerinin yapılıp
            yapılmadığını kontrol etmek.
       c)  Kurban kesimleri esnasında meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili olarak yeterli
            miktarda nöbetçi sağlık ekipmanı bulundurmak.
 
 
 
 
 
KOMİSYON BAŞKANI                                        ÜYE                                                  ÜYE
 
         Fatih OKUMUŞ                                Abdulhakim YILDIZ                        Osman NUMANOĞLU
           Kaymakam                                         Belediye Başkanı                                İlçe Müftüsü V.
 
 
 
 
 
 
 
                ÜYE                                                       ÜYE
 
        Şakir TUNÇ                                      Dr. Ömer TURĞUT
  İlçe Tarım Müdürü V.                              Sağlık Gurup Başkanı
 
 
 
 
FOTOĞRAF GALERİSİ