Mahkeme Kararları Sonucu Oluşan Kurum Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yasa İle İlgili Basın Açıklaması
 
23.04.2015 tarih, 6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 64 üncü madde eklenmiştir. Bu Kanun ile İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, mahkeme kararları sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılmış, yapılan yeni düzenleme ile;
 
İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarının yapılandırılmasına imkân getirilmiştir.
 
Yapılandırma Süresi, Yeri ve Şekli:
 
Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmak için en geç 31.07.2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde bulunan hukuk servislerine yazılı başvurulması gerekmektedir.
 
Kapsama Giren Alacakların Yapılandırılması Usulü:
 
SGK Borçlarından 31.12.2014 tarihi de dâhil olmak üzere önceki tarihlere ait olan borçların faizleri silinecek, faiz yerine borcun olduğu tarihe göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarı, ayrıca talebe göre iki ayda bir ödenecek şekilde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit olarak taksitlendirilebileceklerdir.
 
- Yasa ile Katsayılar, borcun oluştuğu tarihlere göre 31.12.2014 tarihine kadar olan borçlara Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık olarak katsayı uygulanacaktır.
 
- Kurumumuza olan borçları yeniden yapılandırmak için 31.07.2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması gerekiyor.
 
- Yararlanacak borçlular taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini 1 takvim yılı içinde 2 defadan fazla yerine getirmemeleri, yani 3 taksitini aksatanlar Kanundan yararlanma kaklarını kaybederler.
 
- Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, borçlarını taksitle ödeme yolunu seçmeleri halinde kesinleşmiş her bir mahkeme kararı için talep ettikleri taksit sayısını yazılı başvuruda belirtmeleri gerekmektedir.
 
- Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna karşılık gelen teminatlar iade edilir.
 
- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,
 
- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksidin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır.
 
Kamuoyuna önemle duyurulur.
 
 
Muzaffer ÇAKAR
Sosyal Güvenlik İl Müdürü
FOTOĞRAF GALERİSİ